Burstcoin Faucet


Donations

Faucet received 5,199.001 BURST from 4 accounts.

BURST-EHBS-G7LA-6YSK-9YLTP - 100 BURST
BURST-LHLB-JWQM-URLY-GNMTA - 4,999 BURST
BURST-V6XG-GPNU-BHSZ-37CU2 - 100 BURST
Other accounts - 0.001 BURSTClaims

Faucet sent 105,850.273 BURST to 25 accounts.

1x BURST-V9QK-GLKA-Z5CX-DZ8SV - 5,000 BURST
1x BURST-LKC2-XCXF-U3LR-F9WSS - 5,000 BURST
1x BURST-TVBB-T53Q-Y9UX-4L6J4 - 5,000 BURST
1x BURST-WZVP-J9VW-498Q-8KSCX - 5,000 BURST
1x BURST-NLAD-LRDS-PCQR-4CSLZ - 5,000 BURST
1x BURST-E6PW-29A2-79FD-874JL - 5,000 BURST
1x BURST-DRXH-XNZU-36V5-6VH2M - 5,000 BURST
1x BURST-HNCK-R3AS-6XKN-F6PG8 - 5,000 BURST
1x BURST-X25T-DJWY-X4WP-HUVGH - 5,000 BURST
3x BURST-YGCQ-HKAR-CZ92-9FGHB - 10,000 BURST
1x BURST-KBZ2-K6RV-HHV4-D2SUB - 0 BURST
5x BURST-44N7-WXFZ-DQBX-2TJDX - 10,000 BURST
2x BURST-N74S-JJ43-XZZS-3GS98 - 5,000 BURST
1x BURST-9R2N-3PNS-4WTW-AWBYZ - 5,000 BURST
5x BURST-N669-HHR4-R68X-7BDV8 - 500.001 BURST
1x BURST-ZT5P-FFWD-YNQ3-8LEZ3 - 5,000 BURST
1x BURST-NLMB-HS7C-QP7S-FLS52 - 5,000 BURST
1x BURST-GZ3T-UQFD-SMKV-8VFKT - 0 BURST
1x BURST-SERR-N5AK-2AYF-HBVLA - 5,000 BURST
1x BURST-C6HC-TZF2-FXPU-GCCSC - 5,000 BURST
1x BURST-UJX5-29DC-BYHD-4BS7Q - 5,000 BURST
1x BURST-LHLB-JWQM-URLY-GNMTA - 5,000 BURST
1x BURST-3A4X-Q637-M75N-E85CF - 0.023 BURST
4x BURST-V6XG-GPNU-BHSZ-37CU2 - 350.251 BURST
1x BURST-2SNW-86RJ-M2BZ-DFZ8N - 0.001 BURST